Ing. Eva Šenková

Energetická certifikace budov

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB

Co je Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB?

Průkazem energetické náročnosti budovy ( PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Při výstavbě nové budovy prokazuje

 • splnění požadavků na energetickou náročnost dle platné prováděcí legislativy
 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Při změně stávající budovy prokazuje

 • splnění požadavků na energetickou náročnost
 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie
 • stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Pro stávající budovy je nástrojem pro jejich klasifikaci z hlediska energetické náročnosti. Budovy jsou hodnoceny podle těchto ukazatelů energetické náročnosti:

 • celková primární energie za rok
 • neobnovitelná primární energie za rok
 • celková dodaná energie za rok
 • dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok
 • průměrný součinitel prostupu tepla
 • součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici
 • účinnost technických systémů

Výjimky

Výjimku z povinností zpracovat PENB mají budovy s energeticky vztažnou plochou do 50m2, budovy pro náboženské účely, stavby pro rodinnou rekreaci, průmyslové, výrobní, dílenské a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Jak vypadá PENB?

Formu a způsob vypracování PENB stanoví prováděcí předpis Vyhláška č.78/2013 Sb., O energetické náročnosti budov.

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje:

 • protokol
 • grafické znázornění

PENB nesmí být starší než 10 let.
PENB může zpracovat pouze osoba oprávněná ministerstvem průmyslu a obchodu.