Ing. Eva Šenková

Energetická certifikace budov

Nová zelená úsporám

Veškeré podrobnosti najdete na stránkách www.novazelenausporam.cz

Přehled oblastí podpory

Podpora v rámci Programu je směřována do následujících oblastí podpory pro rodinné domy:

  A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu,podlahy
 • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).
 • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

  B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu
 • Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2.

  C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu